«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Περίληψη έργου με τίτλο «Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone)» της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Προβληματική.

Η τοπογραφική και γεωδαιτική έρευνα κι ανάλυση περιοχών γίνεται πλέον με δορυφορικά συστήματα εντοπισμού (GNSS). Λόγω, όμως, των κτηρίων μεγάλου ύψους άρα και της έλλειψης ορατότητας ο προσδιορισμός της θέσης στο χώρο δεν γίνεται με ακρίβεια. Δημιουργούνται ανακρίβειες και σε περιοχές με απότομο κι έντονο ανάγλυφο (π.χ φαράγγια ,πρανή) με αποτέλεσμα την αδυναμία της ακριβούς αποτύπωσής τους.

Λύση.

 • Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με συνεργασία των METRICA AE, Space Geomatica Ltd και του Πολυτεχνείου Κρήτης προτείνει το έργο Drones2GNSS ,με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.Η πρόταση είναι η ένωση εξειδικευμένου μη επανδρωμένου drone με τοπογραφικό στύλεο κι η ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
 • Το drone έχει αυξημένη ορατότητα προς τους δορυφόρους κι έτσι σε συνδυασμό με το τοπογραφικό στύλεο ,μπορούν να προσδιοριστούν αυτόματα οι συντεταγμένες.
 • Το drone που θα κατασκευαστεί θα περιέχει μία κάμερα, ένα σύστημα μέτρησης αποστάσεων και δέκτη GNSS υψηλής ακρίβειας. Ο στειλεός θα περιέχει κωδικοποιημένος οπτικούς στόχους ή/και κατάλληλο τοπογραφικό πρίσμα και σύστημα επικοινωνίας με το drone.

Στόχοι.

1.    Ανάπτυξη λογισμικού σύζευξης εξαρτημάτων/εξοπλισμού επί του drone.
2.    Σχεδίαση κι ανάπτυξη εξαρτημάτων hardware επί του drone και του πρωτότυπου στυλέου.
3.    Βελτιστοποίηση αλγορίθμων εντοπισμού και παρακολούθησης κινούμενων στόχων.
4.    Βελτιστοποίηση ακρίβειας προσδιορισμού συντεταγμένων με τεχνικές ανάλυσης εικόνας .
5.    Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ drone και στυλέου.
6.    Ανάπτυξη συστήματος λήψης αποφάσεων για αυτόνομη λειτουργία του drone.
7.    Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
8.    Αύξηση θέσεων εργασίας.
9.    Καταχώρηση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποτελέσματα.

•    Κατασκευή πρωτότυπου συστήματος.
•    Δημιουργία 5 νέων θέσεων απασχόλησης.
•    Διατήρηση 3 θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις.
•    Τουλάχιστον 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή ελληνικά/διεθνή συνέδρια με κριτή.
•    Επιχειρηματικό Σχέδιο για τον βέλτιστο τρόπο εμπορικής αξιοποίησης του τελικού προϊόντος .
•    Μελέτη διερεύνησης προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας.
•    Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της σύμπραξης μέσω της προώθησης καινοτόμου προϊόντος στη διεθνή κι ελληνική αγορά.
•    Επιστημονική αναγνώριση για τον ερευνητικό φορέα ο οποίος με αξιοποίηση διεπιστημονικής τεχνογνωσίας θα αναπτύξει αλγορίθμους που θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε εφαρμογές προσδιορισμού θέσης.
•    Προσαρμογή κι ανάπτυξη του Drone2GNSS και σε άλλες βιομηχανίες όπως π.χ Location-based-services.
•    Ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο που θα ακολουθηθεί ενδέχεται να προκριθεί η κατασκευή του Drone2GNSS σε εργοστάσιο στην Ελλάδα .με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των θέσεων εργασίας βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
•    Αξιοποίηση του drone για υπηρεσίες Κτηματολογίου και χαρτογράφησης.

 

«Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες Αγορές»

Η επιχείρηση METRICA Α.Ε. εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ.  Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άυλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • αύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.